દેખતાની આંખમાં ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેખતાની આંખમાં ધૂળ નાખવી

  • 1

    જાણકારને પણ છેતરવું.