દેડકાની પાંચશેરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેડકાની પાંચશેરી

  • 1

    ઉધમાતિયું ને અસ્થિર ટોળું.

  • 2

    એવાં બાળકોનો સમૂહ.