દૂધમાં ને દહીંમાં પગ રાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધમાં ને દહીંમાં પગ રાખવા

  • 1

    બંને બાજુની ઢોલકી વગાડવી; પોતાના લાભ ખાતર એકે પક્ષને પૂરી વફાદારી ન આપવી; બંને બાજુનું બોલવું.