દુનિયા પાર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુનિયા પાર કરવું

  • 1

    લોક-વ્યવહારમાંથી-દુનિયાની ગણતરીમાંથી બાતલ કરવું.

  • 2

    મારી નાખવું.