દરખાસ્ત બજાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરખાસ્ત બજાવવી

  • 1

    હુકમનામું અમલમાં લાવવાની અરજીનો અમલ થવો.