દરવાજા ઉઘાડા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરવાજા ઉઘાડા હોવા

  • 1

    કશો પ્રતિબંધ ન હોવો; પૂરી છૂટ હોવી.