દૂર બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂર બેસવું

  • 1

    (સ્ત્રીએ) રજસ્વલા થવું.

દૂર બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂર બેસવું

  • 1

    (સ્ત્રીએ) રજસ્વલા થવું.

  • 2

    અલગ કે અળગું થવું.