ગુજરાતી

માં દૂર બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દૂર બેસવું1દૂર બેસવું2

દૂર બેસવું1

  • 1

    (સ્ત્રીએ) રજસ્વલા થવું.

ગુજરાતી

માં દૂર બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દૂર બેસવું1દૂર બેસવું2

દૂર બેસવું2

  • 1

    (સ્ત્રીએ) રજસ્વલા થવું.

  • 2

    અલગ કે અળગું થવું.