દ્વારકાની છાપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્વારકાની છાપ

  • 1

    અટળ છાપ.

  • 2

    સર્વમાન્ય પ્રમાણપત્ર.