દશરાને દહાડે ઘોડું ન દોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દશરાને દહાડે ઘોડું ન દોડવું

  • 1

    ખરે પ્રસંગે ભાગી પડવું.