દસ્ત ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દસ્ત ઊતરવો

  • 1

    ઝાડો ઊતરવો-થવો.