દહાડો આવી રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો આવી રહેવો

  • 1

    મુદત પૂરી થવી.

  • 2

    આવી બનવું.