દહાડો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ઊઠવો

  • 1

    પડતી દશા આવવી.

  • 2

    આવી બનવું.