દહાડો ખૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ખૂટવો

  • 1

    દિવસનો સમય પસાર થવો.

  • 2

    ગણતરીમાં દિવસ બાકી કે ઓછો હોવો.