દહાડો વાંકો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો વાંકો હોવો

  • 1

    નસીબ પ્રતિકૂળ હોવું.