દહીંમાં ને દૂધમાં પગ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહીંમાં ને દૂધમાં પગ રાખવો

  • 1

    બન્ને પક્ષ સાચવવા મથવું; બંને બાજુની ઢોલકી બજાવવી.