દાખલો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલો દેવો

  • 1

    દાખલો આપવો; દૃષ્ટાંત આપવું.

  • 2

    લેખિત પુરાવો આપવો.

  • 3

    હિસાબનો દાખલો ગણવા આપવો.