દાખલો મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલો મળવો

  • 1

    નોંધ મળવી.

  • 2

    પુરાવો મળવો.

  • 3

    ઉદાહરણ મળવું.