દાગીનો છોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાગીનો છોલવો

સુરતી
  • 1

    સુરતી દાગીનો તાછવો.