દાતણની ચીરીએ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાતણની ચીરીએ હોવું

  • 1

    દાતણ સિવાય બીજું કાંઈ ચાવ્યું ન હોવું; ભૂખ્યા હોવું.