દાંતા પૂરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતા પૂરવા

  • 1

    ચણતરમાં ઈંટો વચ્ચેના બહાર દેખાતા સાંધા પૂરવા.