દાંતે જીવ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતે જીવ આવવો

  • 1

    જીવનમરણની ઘાંટીમાં આવી પડવું; અપાર મુશ્કેલીઓમાં હોવું.