દાળમાં કાંઈ કાળું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાળમાં કાંઈ કાળું હોવું

  • 1

    કંઈક છળકપટ, કલંક કે પાપ હોવું.