દાળ પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાળ પાડવી

  • 1

    કઠોળ વગેરેને ભરડી, દળ છૂટાં પાડી, છોડા વિનાનાં કરવાં.