ગુજરાતી માં દાવ રમવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દાવ રમવો1દાવ રમવો2

દાવ રમવો1

  • 1

    રમત રમવી.

  • 2

    યુક્તિ-પ્રયુક્તિ કરવી.

ગુજરાતી માં દાવ રમવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દાવ રમવો1દાવ રમવો2

દાવ રમવો2

  • 1

    યુક્તિ કરવી; પેંતરો રચવો.