દીવાવખત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવાવખત

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    દીવા કરવાનો વખત; સમીસાંજ.