ગુજરાતી

માં દોરીછટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દોરીછટ1દોરીછંટ2

દોરીછટ1

અવ્યય

  • 1

    સીધી લીટીમાં.

ગુજરાતી

માં દોરીછટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દોરીછટ1દોરીછંટ2

દોરીછંટ2

અવ્યય

  • 1

    સીધી લીટીમાં.