ધડો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડો હોવો

  • 1

    ત્રાજવાનાં પલ્લાં સમતોલ ન હોવાં.

  • 2

    કાંઈ ધોરણ કે નિયમ હોવો.