ગુજરાતી માં ધમલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધમલો1ધમલો2

ધમલો1

પુંલિંગ

  • 1

    ધમપાંચશેરી; રોકૂટ; કઢાપો.

ગુજરાતી માં ધમલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધમલો1ધમલો2

ધમલો2

પુંલિંગ

  • 1

    ધમરો; ધમલો બળદ કે વાછરડો.