ગુજરાતી માં ધમાધમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધમાધમી1ધમાધમી2

ધમાધમી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મારામારી; ગરબડ; ધમાધમી.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ધમાધમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધમાધમી1ધમાધમી2

ધમાધમી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધમાધમ.

  • 2

    મારામારી; ગરબડ.

મૂળ

રવાનુકારી