ધરમની ગાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરમની ગાય

 • 1

  ધર્માદા મળેલી ગાય.

 • 2

  લાક્ષણિક શરણે આવેલું રક્ષણીય પ્રાણી.

ધર્મની ગાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મની ગાય

 • 1

  દાનમાં આપેલી ગાય.

 • 2

  દીકરી.

 • 3

  રાંક-રક્ષણીય માણસ.