ધૂળથી ભૂંડૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળથી ભૂંડૂ

  • 1

    છેક જ માનભંગ.