ધૂળ ઊડવી (અમુક સ્થળે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ઊડવી (અમુક સ્થળે)

  • 1

    ઉજ્જડ થઈ જવું.