ધૂળ ફાકે છે ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ફાકે છે !

  • 1

    (બધા) જખ મારે છે! શું કરવાના છે?.