ધાણીદાળિયા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાણીદાળિયા થવા

  • 1

    ચૂડીઓ તતડી જઈ ઉપરનાં છોડાં ઊખડી જવાં.