ધારો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારો બાંધવો

  • 1

    કાયદો કરવો.

  • 2

    રિવાજ-પ્રણાલિકા નક્કી કરવાં.