ધાવરું ઊંજવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવરું ઊંજવું

  • 1

    ધાવરું મટાડવા ઊંજણી નાખવી.