ધીકતી સગડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધીકતી સગડી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક અતિશય ચિંતાની બાબત.