ધીકતો ધંધો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધીકતો ધંધો

  • 1

    સારી પેઠે ચાલતો-આબાદ ધંધો.