ધોયેલું મોતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોયેલું મોતી

  • 1

    સગાં વહાલાં વિનાનું એકલું માણસ.

  • 2

    ઉપર ઉપરનો ભપકો બતાવનારું માણસ.