ધોળ્યુંને ઊઘડયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોળ્યુંને ઊઘડયું

  • 1

    કાંઈ સારું કામ ન થવું.