નેપાળો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેપાળો આપવો

  • 1

    સખત રેચ આપવો.

  • 2

    ખૂબ ધમકાવવું.