નળ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નળ આવવો

  • 1

    નળમાં પાણી આવવું.

  • 2

    નળ મારફત પાણી પહોંચાડવાની યોજના થવી.