નળ નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નળ નાખવા

  • 1

    પાણીના નળ જમીનમાં ગોઠવી, તે મારફત પાણી પહોંચે એમ કરવું.