નેવાનાં પાણી મોભે ચડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેવાનાં પાણી મોભે ચડવાં

  • 1

    અશક્ય લાગતું શક્ય બનવું.