ગુજરાતી

માં નવારસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવારસ1નવારસુ2નવારસું3

નવારસ1

વિશેષણ

  • 1

    વારસ વગરનું.

મૂળ

ન+વારસ

ગુજરાતી

માં નવારસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવારસ1નવારસુ2નવારસું3

નવારસુ2

વિશેષણ

  • 1

    વારસ વગરનું.

મૂળ

ન+વારસ

ગુજરાતી

માં નવારસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવારસ1નવારસુ2નવારસું3

નવારસું3

વિશેષણ

  • 1

    વારસ વગરનું.

મૂળ

ન+વારસ