નસીબ બે ડગલા આગળ ને આગળ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નસીબ બે ડગલા આગળ ને આગળ હોવું

  • 1

    જ્યાં જાય ત્યાં કમનસીબી સામી મળવી.