ગુજરાતી

માં નાઇટ્રોજનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાઇટ્રોજન1નાઇટ્રોજન2

નાઇટ્રોજન1

પુંલિંગ

  • 1

    હવામાં મોટા પ્રમાણમાં હોતો એક વાયુ; નત્રવાયુ.

ગુજરાતી

માં નાઇટ્રોજનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાઇટ્રોજન1નાઇટ્રોજન2

નાઇટ્રોજન2

પુંલિંગ

  • 1

    હવામાં મોટા પ્રમાણમાં રહેતો એક વાયુ; નત્રવાયુ (ર૰વિ૰).