નાક નીચું ને પેટ ઊંચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાક નીચું ને પેટ ઊંચું

  • 1

    બીજાની ખુશામત કરીને પેટ ભરવું.