ગુજરાતી

માં નાક લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાક લેવું1નાકું લેવું2

નાક લેવું1

  • 1

    આબરૂ લેવી.

  • 2

    સામાનું નાક સાફ કરવું.

ગુજરાતી

માં નાક લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નાક લેવું1નાકું લેવું2

નાકું લેવું2

  • 1

    નાકાનો કર લેવો.