નાગો વરસાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાગો વરસાદ

  • 1

    તડકો હોવા છતા વરસતો-આંધળો વરસાદ.